București: NORMALITATE, CE CUVÂNT BRUTAL! O explorare artistică a dizabilității

d8c5f82f-787d-42bc-af42-1b765c79d9f9

NORMALITATE, CE CUVÂNT BRUTAL!

O explorare artistică a dizabilității

Vernisaj: Joi, 07.07.2016,19:00

Curator: Cristian Neagoe

Artiști: Mihai Barabancea, Paul Dunca & Virginia Lupu, Cosmin Manolescu, Ivana Mladenović, Monotremu, Mircea Topoleanu

Coordonator MNAC: Adriana Oprea

Designer: Ciprian N. Isac

Co-producător: ActiveWatch

Sponsor: Dedeman

Parteneri: Asociația Tandem, ScentAir, AMAis

07.07 – 06.10.2016

MNAC – Palatul Parlamentului, Etaj 3

Expoziția Normalitate, ce cuvânt brutal! propune o explorare artistică a dizabilității în care arta vizuală este accesibilă și celor care nu văd, iar dansul devine posibil și pentru oamenii cu dizabilități motorii. Expoziția include lucrări noi de artă vizuală ale artiștilor Ivana Mladenović, Mihai Barabancea și Mircea Topoleanu și performance-uri de Cosmin Manolescu, Monotremu, Paul Dunca & Virginia Lupu, artiști cu o experiență îndelungată de colaborare cu persoane marginalizate social.

Conceptul expoziției pornește de la ideea că normalitatea și anormalitatea sunt expresii ale puterii care creează falii între oameni. Cum ar arăta lumea dacă persoanele cu dizabilități ar fi majoritare, nu o minoritate lipsită de putere? Unde ar fi plasate lucrările într-o expoziție de artă – la nivelul privirii celor care stau în picioare sau a celor a căror mobilitate și perspectivă depind de un scaun rulant? În ce fel ar fi prezentate lucrările pentru nevăzători de diferite grade? Cum ar fi dacă voci stranii ți-ar bruia gândurile dictându-ți ce să faci sau absurdizându-ți prezența?

„Dizabilitatea este inabilitatea de a observa abilități”, spunea Vikas Khanna. Dizabilitatea e o relație între indivizi și mediile lor sociale. În societatea de azi, oamenii cu dizabilități sunt expuşi experienţei de a trăi în propriile corpuri ca în nişte realităţi fizice controlate, posedate şi abuzate de alții. A avea dizabilități te condamnă la două nedreptăţi simultan: atât la o viață fantomatică, cât şi la o supraexpunere în momentul ieșirii în spațiul public.

Expoziția Normalitate, ce cuvânt brutal! caută urme și reprezentări ale societății punitive pe care o descrie Michel Foucault în Anormalii, amprente ale felului în care definirea normalității și a ceea ce este (a)normal devin prerogative ale jocurilor de putere cu care ne confruntăm zilnic în societatea contemporană.

Expoziția este o experienţă imersivă în lumea celor privați de simțuri sau de anumite abilități. Vizitatorii vor avea ocazia să testeze perspectiva mai multor tipuri de privare în cadrul tururilor ghidate, organizate în parteneriat cu Senseability – Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială. Pentru grupurile de vizitatori cu dizabilități vor fi organizate tururi ghidate cu sprijinul Asociației Tandem. Experiențele olfactive vă sunt puse la dispoziție prin generozitatea ScentAir. Întreaga expoziție este accesibilizată pentru persoanele cu dizabilități motorii, senzoriale sau psihice.

Mihai Barabancea, Brutal, 2016, instalație foto

Artistul Mihai Barabancea se întreabă cum percepe frumusețea un nevăzător. Cum înțelege el arta abstractă? Cum îi reprezinți unei persoane nevăzătoare un sentiment sub forma unei imagini? Dar concepte filosofice aflate în strânsă legătură cu universul vizual luat de-a gata de cei care văd? Artistul a însoţit șapte persoane cu deficiențe de vedere în călătorii către locurile pe care memoria lor afectivă le consideră importante, ajutându-i să-și reprezinte imaginile și să facă propriile lor fotografii.

Paul Dunca & Virginia Lupu, Birthday Room, 2016, instalație, video, performance

Coregraful și performerul Paul Dunca împreună cu artista vizuală Virginia Lupu documentează petreceri și aniversări din comunităţi care includ persoane cu dizabilități (nevăzători, hipoacuzici, persoane cu afecțiuni locomotorii, psihice etc.), prezentând în expoziţie reconstituiri vizuale și performative ale acestor evenimente. Documentarea continuă pe tot parcursul expoziției, Birthday Room devenind astfel un laborator al celebrării.

Cosmin Manolescu, Dans_Rulant, 2016, dans contemporan, video

Ateliere de dans contemporan în scaun rulant pentru vizitatorii expoziției și pentru persoane cu deficiențe locomotorii prin care participanții (atât cei tipici, cât şi cei cu dizabilități) vor explora câteva concepte simple legate de mișcare, timp și deplasare în spațiu, vor descoperi universul dansului contemporan precum și câteva jocuri performative din perspectiva unei persoane care folosește scaunul rulant.

Ivana Mladenović, Ora de biologie, 2016, video

Regizoarea Ivana Mladenović aduce un tribut cinematografic lui Johan van der Keuken, unul dintre cei mai apreciați realizatori de documentare ai lumii, care în 1966 a realizat scurtmetrajul Herman Slobbe/Blind Child 2. Artista a urmărit și documentat câteva zile din viața unor copii nevăzători din România confruntați cu o lume care se concentrează pe vizual. Filmul va fi prezentat ulterior de ActiveWatch în 50 de școli și licee din România.

Monotremu, Îmi place România și României îi place de mine, 2016, performance, video

I like America and America likes me e un performance iconic în care Joseph Beuys se închide într-o galerie americană de artă împreună cu un coiot sălbatic, într-un dublu proces terapeutic de rezolvare a traumelor personale și colective. În lucrarea duo-ului Monotremu, coiotul lui Beuys este un câine abandonat din România cu o dizabilitate fizică, iar interacțiunea cu animalul o face nu un performer profesionist, ci publicul muzeului pe durata a trei zile de la începerea vernisajului.

Mircea Topoleanu, Normalitate, 2016, instalaţie

Artistul Mircea Topoleanu a conceput un panou de cățărare pe care elementele de prindere formează cuvântul NORMALITATE scris în alfabetul Braille. E „normalitatea” un obstacol de escaladat? Sau un mijloc de ascensiune şi depăşire a viziunii restrânse cu privire la normalitatea pe care o asumă societatea contemporană?

Cristian Neagoe (curator) a fost coordonatorul strategiei de comunicare pentru „Darwin’s Room” de Adrian Ghenie, expoziție care a reprezentat România la Bienala de Artă de la Veneția din 2015. În 2008 a organizat la New York una dintre cele mai controversate expoziții românești din ultimul deceniu, Freedom for Lazy People, invitând street-artiști din România să reprezinte realitățile New York-ului filtrate prin underground-ul autohton și expunând lucrări care au devenit emblematice pentru conflictul dintre tradiționalism și arta contemporană românească, printre care și așa-numitul „Ponei Roz”. Din 2006 este co-fondator și curator al Street Delivery, unul dintre cele mai apreciate festivaluri de arte, urbanism și experimente civice din România. E interesat de aspecte marginale, mistificate, așa-zis „deviante” ale culturii contemporane.

ActiveWatch este o organizaţie de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Prin intermediul Departamentului Antidiscriminare, organizația este activă din anul 2004 în lupta pentru combaterea inechităţii sociale, a rasismului, a discriminării şi a intoleranţei, promovând drepturile persoanelor cu dizabilități, ale persoanelor aparținând minorităților etnice și ale altor grupuri vulnerabile din România.

© Credit: Ivana Mladenović, Biology Class, 2016, cadru de film

https://www.facebook.com/events/1736921903262397/

>>>ENGLISH<<<

NORMALITY, SUCH A BRUTAL WORD!

An artistic exploration into disabilities

Opening: Thursday, 07.07.2016,19:00

Curator: Cristian Neagoe

Artists: Mihai Barabancea, Paul Dunca & Virginia Lupu, Cosmin Manolescu, Ivana Mladenović, Monotremu, Mircea Topoleanu

MNAC Coordinator: Adriana Oprea

Designer: Ciprian N. Isac

Co-producer: ActiveWatch

Sponsor: Dedeman

Partners: Asociația Tandem, ScentAir, AMAis

07.07- 06.07.2016

MNAC – The Palace of Parliament, Third floor

The exhibition Normality, Such a Brutal Word! is an artistic exploration into disabilities, where visual arts are accessible to those who cannot see, and dance becomes possible for people without motor skills.

The exhibition includes new artworks from Mihai Barabancea, Paul Dunca & Virginia Lupu, Cosmin Manolescu, Ivana Mladenović, Monotremu, Mircea Topoleanu, all artists with a wide experience of collaborating with people from the margins of society.

The exhibition emerges from the concept that normality and abnormality are expressions of power which open divisions between people. What kind of world would we live in if people with disabilities would be a majority, not a peripheral, almost invisible minority? Where would works of art be hung in an exhibition – at the eye level of a standing visitor or of one whose mobility and perspective depended on a wheelchair? How would you present works of art to people with different degrees of sight impairment? What if strange voices would jam your thoughts, commanding you to do certain things or making your presence absurd?

“Disability is the inability to see ability,” said Vikas Khanna. Disability is a relationship between individuals and their social environment. In society today, people with disabilities are exposed to an experience of living in their own bodies as though it were a physically controlled reality, owned and abused by others. To have a disability is to suffer two simultaneous injustices: not only a phantom life, but also overexposure at the moment of entering a public space.

The exhibition Normality, Such a Brutal Word! searches for signs and representations of a punitive society, as described by Michel Foucault in Abnormal, impressions of the way our definition of “normality” and of that which is (ab)normal become prerogatives of the power games which we face daily in contemporary society.

This exhibition is an immersive experience in the world of private senses and of distinct skills. Visitors will have the chance to test out the perspective of sensory deprivation in guided tours organized bySenseability – the Association of Alternative Methods of Social Integration. For groups of visitors with disabilities, guided tours are organized with the support of Tandem Association. Your olfactory experiences are provided by the generosity of ScentAir. The entire exhibition is accessible to visitors with motor, sensory or mental disabilities.

Mihai Barabancea, Brutal, 2016, photographic installation

How does a blind person perceive beauty?, asks photographer Mihai Barabancea. How can he or she understand abstract art? How can one represent to a blind person a feeling in the form of an image? How can one, in images, represent philosophical concepts in connection with the visual universe that other people take for granted? The artist has accompanied seven people with sight deficiencies on journeys to places which their emotional memory recalls as important, and then helped them to represent this experience in their own images and photographs.

Paul Dunca & Virginia Lupu, Birthday Room, 2016, installation, video, performance

The choreographer and performer Paul Dunca together with the visual artists Virginia Lupu document parties and anniversaries in communities of people with disabilities (the blind, hard of hearing, those with mental or motor skill deficiencies), and reconstruct these events in visuals and performance. The documentation of these events continues throughout the period of the exhibition, with Birthday Room becoming a laboratory of celebrations.

Cosmin Manolescu, Rolling_Dance, 2016, contemporary dance, video

Wheelchair contemporary dance workshops for visitors of the exhibition (those with and without disabilities) where they can explore a few simple concepts linked to movement, time and space. Visitors can discover the universe of contemporary dance and a play relational games from the perspective of a person who uses a wheelchair.

Ivana Mladenović, Biology Class, 2016, video

Film director Ivana Mladenović presents a cinematographic homage to Johan van der Keuken, one of the most well-regarded documentary film-makers of all time, who made a short film Herman Slobbe/Blind Child 2in 1966. The artist has followed and documented a few days in the lives of Romanian blind children confronted with a world concentrated on visual experience. This film will also be presented by ActiveWatch in 50 schools in Romania.

Monotremu, I Like Romania and Romania Likes Me, 2016, performance, video

I like America and America Likes Me is an iconic performance in which Joseph Beuys spent three days in an American art gallery together with a wild coyote, in a therapeutic process to resolve personal and collective trauma. In this homage by Monotremu, the coyote is a stray dog from Romania with physical disabilities and, in this case, the animal is interacting not with a professional performer, but with the visitors to the museum. This will take place for three days from the opening of the exhibition.

Mircea Topoleanu, Normality, 2016, installation

The artist Mircea Topoleanu has created a climbing panel in which the hand holds are arranged to form the word NORMALITY written in the Braille alphabet. Is normality an obstacle to be escalated? Or a means of overcoming the limited vision of normality which contemporary society assumes?

Cristian Neagoe (curator) coordinated the communication strategy for “Darwin’s Room” by Adrian Ghenie, an exhibition which represented Romania at the Venice Biennale in 2015. In 2008 he organized in New York one of the most controversial Romanian exhibitions of the last decade, Freedom for Lazy People, inviting Romanian street artists to represent the realities of a New York filtered through the Romanian underground and exposing works which would become emblematic of the conflict between Romania’s traditionalism and contemporary art, among which the so-called “Pink Pony”. Since 2006 he has been co-founder and organizer of Street Delivery, one of the most well-regarded festivals of art, urbanism and civic experimentation in Romania. He is interested in marginal aspects, mystifications and „deviancies” of contemporary culture.

ActiveWatch is a human rights organization which campaigns for free communication in the public interest. Through its Anti-discrimination Department, the organization has been active since 2004 in the struggle for combating social inequality, racism, discrimination and intolerance, promoting the rights of people with disabilities and of those belonging to ethnic minorities, and to other vulnerable groups in Romania.

© Credit: Ivana Mladenović, Biology Class, 2016, film still

https://www.facebook.com/events/1736921903262397/

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s